Kode Pos Kecamatan Haur Gading

71471 BayurHaur Gading
71471 Haur GadingHaur Gading
71471 Jingah BujurHaur Gading
71471 Keramat/KaramatHaur Gading
71471 Loksoga/Lok SugaHaur Gading
71471 PalimbanganHaur Gading
71471 Palimbangan GustiHaur Gading
71471 Palimbangan SariHaur Gading
71471 PanawakanHaur Gading
71471 PihaungHaur Gading
71471 Pulantani/PolantaniHaur Gading
71471 Sei/Sungai BinuangHaur Gading
71471 Sei/Sungai LimasHaur Gading
71471 Tambak Sari PanjiHaur Gading
71471 TangkawangHaur Gading
71471 Teluk HaurHaur Gading
71471 TuhuranHaur Gading
71471 WaringinHaur Gading

Kode Pos Hulu Sungai Utara

Kode Pos Kalimantan Selatan