Kode Pos Kecamatan Badau

78767 BadauBadau
78767 JantingBadau
78767 KekurakBadau
78767 Pulau MajangBadau
78767 SemuntikBadau
78767 SeriangBadau

Kode Pos Kapuas Hulu

Kode Pos Kalimantan Barat